Skip to main content

Privacybeleid Sportful Custom

1. INLEIDING

In deze privacyverklaring wil Sportful Custom u informeren over de wijze waarop er met uw persoonsgegevens zal omgegaan worden.

Sportful Custom neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiteraard ter harte. Om uw gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking, etc. zullen de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen worden.

De gegevens zullen ten allen tijde behandeld worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

SPORTFUL CUSTOM
SQUADRA VELO
Zetel: Mouterij 10A
2550 Kontich
Tel: +32 (0)3/458.71.71
Fax: +32 (0)3/458.71.72
e-mail: kopman@squadravelo.com

3. TOEPASSINGSGEBIED

De huidige privacyverklaring is van toepassing op alle diensten aangeboden door en alle activiteiten van Sportful Custom / Squadra Velo.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN

4.1 Bij het bezoeken van de website worden er cookies bijgehouden. Voor een overzicht van de mogelijke cookies en hun doeleinden, verwijzen we u naar de cookie policy.

4.2 Een correcte service en een goede klantenrelatie vereist uiteraard dat wij van onze klanten enkele persoonsgegevens zullen verwerken zoals identificatie- en financiële gegevens.

De doeleinden waarvoor deze gegevens zullen verwerkt worden zijn (i) uitvoering van de overeenkomst, (ii) het voeren van een correcte administratie, (iii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, (iv) het informeren van de klant omtrent relevante nieuwigheden en promoties en (v) het vrijwaren van de eigen belangen van Sportful Custom.

4.3 De mogelijkheid bestaat om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Sportful Custom. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen dienen wij uiteraard over enkele persoonsgegevens te beschikken. Het toesturen van de nieuwsbrief of promoties kan hetzij gebeuren op basis van expliciete toestemming, hetzij in bepaalde gevallen op basis van een gerechtvaardigd belang.

4.4 Daarnaast kan het zijn dat ook van andere partijen gegevens zullen worden verwerkt en dit omwille van wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigde belangen zoals bv. gegevens van prospecten, sollicitanten, voormalige medewerkers, contacten, …

5. DUUR VAN DE VERWERKING

De gegevens zullen bewaard worden gedurende minimaal de duur van de overeenkomst, de verplichte wettelijke bewaartermijnen en/of de wettelijke verjaringstermijn, afhankelijk van welke van deze termijnen de langste is.

Indien gegevens bewaard worden op grond van een gerechtvaardigd belang, zullen de gegevens bewaard worden zolang dit gerechtvaardigd belang blijft voortduren. Tenzij er voordien bezwaar zou tegen gemaakt worden door de betrokkene.

6. ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze werkzaamheden kan een beroep gedaan worden op bepaalde verwerkers zoals, IT-service providers, externe financiële adviseurs, externe juridische adviseurs, etc. Daarnaast kunnen de gegevens ook, wanneer noodzakelijk, doorgegeven worden aan rechtbanken, openbare diensten, auditors, etc.

Het is mogelijk dat deze partijen hun gegevens opslaan of doorgeven aan derde landen.

7. RECHTEN

U heeft steeds het recht om Wolvenberg te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de op u betreffende verwerking. Eveneens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

8. KLACHTEN

U kan uw klachten, verzoeken of opmerkingen steeds schriftelijk (per mail, per brief of per fax) richten aan:

Sportful Custom / Squadra Velo
Adres: Mouterij 10A, 2550 Kontich
Fax: 03/458.71.72
E-mail: kopman@squadravelo.com

U heeft uiteraard ook steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Belgische toezichthoudende autoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Sportful Custom / Wolvenberg n.v.
Mouterij 10A
2550 Kontich
België

+32 (0)3 458 71 71
kopman@wolvenberg.com