Skip to main content

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN WOLVENBERG

Artikel 1. DEFINITIES

1.1 In deze Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Wolvenberg”: de Verkoper zijnde Wolvenberg nv met vennootschapszetel te 2550 Kontich, Mouterij 10A gekend onder KBO nummer 0417.886.490 en bereikbaar via telefoon + 32 3 458.71.71 of per email naar info@wolvenberg.com
  • “Verkoopvoorwaarden”: de huidige algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Wolvenberg die van toepassing zijn op de verkoop van Producten.
  • “Koper” : De Consument of de Onderneming die met Wolvenberg een overeenkomst aangaat
  • “Consument”: een consument in de zin van het wetboek economisch recht, i.e. de natuurlijke persoon die Producten bij Wolvenberg aankoopt en gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden.
  • “Onderneming”: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid Producten aankoopt bij Wolvenberg.
  • “Producten”: de Producten die Wolvenberg aanbiedt in haar showroom, in catalogi en via de haar webshops www.wolvenberg.com , www.passionforcycling.com en www.safetowork.eu.
  • “Gepersonaliseerde Producten”: Dit betreft teamkledij en op maat gepersonaliseerde goederen.
  • “Partijen”: Wolvenberg en Koper samen.

1.2 Definities opgesteld in het meervoud omvatten ook het enkelvoud en omgekeerd.

Artikel 2. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online (webshop) en offline verkooppunten van Wolvenberg. Deze Verkoopvoorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op www.wolvenberg.com, www.passionforcycling.com en www.safetowork.eu.

2.2 Alle offertes, bestelbons, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Wolvenberg en overeenkomsten aangegaan met Wolvenberg zijn onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden. Koper wordt geacht deze Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Koper die afwijken van deze Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Wolvenberg, tenzij in het geval Wolvenberg deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Indien een clausule van deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onrechtmatig is, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of van dat deel van de desbetreffende clausule dat niet nietig of niet onrechtmatig is, onverlet. Partijen zullen in dat geval te goede trouw onderhandelen teneinde de strijdige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de vorige clausule en/of de clausule sowieso herleiden tot wat wettelijk aanvaardbaar is.

2.4 Voor zover deze Verkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De offertes van Wolvenberg vermelden expliciet de geldigheidsduur ervan. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, bindt de offerte Wolvenberg gedurende 15 kalenderdagen met ingang van datum van uitgifte van de offerte.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Koper de offerte van Wolvenberg heeft aanvaard of bij het plaatsen van een bestelling door Koper. Een bestelling wordt door Wolvenberg nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging. Wolvenberg kan evenwel afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Verkoopsvoorwaarden.

3.3 Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van Koper en de orderbevestiging of offerte van Wolvenberg is uitsluitend de offerte of orderbevestiging van Wolvenberg bindend.

Artikel 4. LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1 LEVERTERMIJN

De levertermijn wordt opgegeven in de offerte of orderbevestiging van Wolvenberg.

Bij gebreke aan opgave van een levertermijn, geldt dan een levertermijn 4 weken, die begint te lopen de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Voormelde levertermijnen zijn bindend in hoofde van Verkoper t.a.v. Consumenten maar niet essentieel.

T.a.v. Ondernemingen zijn opgegeven levertermijnen indicatief en kan er geen aansprakelijkheid weerhouden worden in hoofde van Verkoper in geval van overschrijding van de indicatief opgegeven levertermijn, tenzij in geval van opzet of grove fout van Wolvenberg.

4.2 PLAATS LEVERING

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt de levering van Producten in de magazijnen van Wolvenberg.

Indien de levering dient te geschieden op het adres van Koper of een andere plaats buiten het verkooppunt van Verkoper, zal het transport van de Producten worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door Verkoper op risico van Verkoper voor wat Consumenten betreft en op risico van Koper voor wat Ondernemingen betreft.

Wolvenberg is gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen, indien niet alle verkochte Producten voorradig of beschikbaar zijn.

Artikel 5. INHOUD WEBSITE/ WEBSHOP/CATALOGI

5.1 Wolvenberg streeft ernaar de Producten zo gedetailleerd mogelijk voor te stellen op haar website, webshop en in catalogi teneinde Koper in staat te stellen een goede beoordeling te maken van de Producten. De inhoud daarvan is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, voorstellingen zijn louter indicatief.

5.2 De inhoud van de website, webshop en catalogi van Wolvenberg en daarin opgenomen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 6. PRIJS

6.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn in de prijs van de Producten de belasting over de toegevoegde waarde, andere eventuele taksen en de kosten van transport niet inbegrepen.

6.2 Wolvenberg is gerechtigd haar prijzen te allen tijde aan te passen. Dergelijke prijswijzigingen hebben geen invloed op offertes waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en op lopende overeenkomsten met Koper.

6.3 Wolvenberg is verder gerechtigd t.a.v. Ondernemingen de overeengekomen prijs van lopende offertes en bestaande overeenkomsten te wijzigen, indien Wolvenberg dergelijke prijswijziging kan verantwoorden aan de hand van objectief aantoonbare parameters die een invloed hebben op de eerder opgegeven prijzen, zoals maar niet beperkt tot wijziging van de kostprijs van benodigde (grond)stoffen, loonkost, transport, energieprijs e.d.m. die Wolvenberg zelf ondergaat of die door toeleveranciers/fabrikanten van de goederen hetzij logistieke partners aan Wolvenberg worden doorgerekend. In dergelijk geval zal de eerder opgegeven prijs proportioneel worden aangepast in functie van het aandeel van de gewijzigde objectieve parameter in de eerder opgegeven prijs en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving ervan door Wolvenberg aan Koper.

6.4 De verkochte Producten blijven volledig eigendom van Wolvenberg tot de prijs ervan, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten, volledig is betaald aan Verkoper. Zolang die volledige betaling niet is gebeurd, mag Koper de Producten niet vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

6.5 Het risico inzake de verkochte Producten gaat over op Koper op het moment van totstandkoming van de overeenkomst indien Koper een Onderneming is. T.a.v. Consumenten gaat dergelijk risico over op het moment van fysieke inontvangstneming van de verkochte Producten.

Artikel 7. BETALING

7.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de facturen van Wolvenberg contant en onmiddellijk betaalbaar op haar vennootschapszetel te Kontich (BE) en moeten alle verkochte Producten volledig worden betaald op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst.

7.2 In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is Koper-Onderneming zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,-Euro ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen maand. Verder vervallen alle aan Koper-Onderneming toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Wolvenberg behoudt zich tevens het recht voor verdere leveringen op te schorten in geval Koper de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

7.3 Klachten m.b.t. facturen uitgegeven door Wolvenberg, dienen gemotiveerd binnen de acht dagen na hun verzending schriftelijk door Koper aan Wolvenberg worden gemeld. Bij ontstentenis van klacht binnen deze termijn, wordt Koper geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 8. GARANTIE

8.1 Zichtbare conformiteit van Producten

Bij de levering van de Producten is Koper gehouden de zichtbare conformiteit van de verkochte Producten na te gaan. Koper zal Wolvenberg schriftelijk verwittigen indien hij een zichtbaar gebrek/non-conformiteit zoals onjuiste levering, onjuiste hoeveelheid etc vaststelt.

Indien eventuele zichtbare gebreken of non-conformiteiten niet schriftelijk zijn gemeld binnen 48 uren na de levering van de Producten, wordt Koper geacht de verkochte Producten te hebben aanvaard en goedgekeurd en kunnen daaromtrent geen enkele klachten meer worden aanvaard.

Indien Koper tijdig, d.w.z. binnen de 48 uren na levering, een klacht heeft geformuleerd en deze gegrond is, heeft Koper de keuze tussen:
• de kosteloze vervanging van het Product.
• De teruggave van het Product en het terugbetalen van een vergoeding, die nooit hoger kan zijn dan de prijs die Koper voor het Product heeft betaald.

8.2 Garantie voor verborgen gebreken ten aanzien van Koper

Wolvenberg staat verder ten opzichte van Koper in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Ieder verborgen gebrek moet schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Wolvenberg zo spoedig mogelijk nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of in voorkomend geval had moeten ontdekken. Na verloop van 12 maanden na levering kunnen geen klachten en/of rechtsvorderingen m.b.t. verborgen gebreken nog worden aanvaard uitgaande van Koper-Onderneming.

In het geval van een bewezen verborgen gebrek heeft Koper de keuze om ofwel het Product terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Product te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen ofwel tot kosteloos herstel hetzij kosteloze vervanging van het Product.

8.3 Wettelijke Garantie voor consumptie-Producten ten aanzien Koper-Consument.

Naast hetgeen is vermeld onder 8.1 en 8.2 geldt t.a.v. Consumenten de 2-jarige wettelijke garantie vanaf levering zoals voorzien in artikel 1649 bis e.v. van het Oud Burgerlijk Wetboek, mits kennisgeving van het gebrek aan Wolvenberg door Koper-Consument op straffe van verval binnen de 2 maanden nadat Koper-Consument het gebrek heeft ontdekt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9.1 Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen terzake, is de aansprakelijkheid van Wolvenberg sowieso altijd beperkt tot het bedrag van de prijs van de verkochte Producten zoals vermeld op de factuur.

9.2 Wolvenberg kan nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving.

9.3 Wolvenberg is in elk geval niet aansprakelijk in gevallen van overmacht.

ARTIKEL 10. BEËINDIGING OVEREENKOMST

10.1 Met uitzondering van wat is vermeld onder 10.2 is Koper niet toegestaan een overeenkomst met Verkoper eenzijdig te annuleren zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Wolvenberg. Indien Wolvenberg akkoord gaat met de annulering, is Koper-Onderneming aan Wolvenberg een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen Koper-Onderneming bij uitvoering van de overeenkomst aan Wolvenberg zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Wolvenberg op volledige vergoeding van kosten en schade.

10.2 Een door Koper-Consument gesloten overeenkomst via de webshop van Wolvenberg kan eenzijdig door Koper-Consument worden herroepen. Dergelijk herroepingsrecht geldt echter niet voor Gepersonaliseerde Producten.
Indien Koper-Consument wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient hij gebruik te maken van het online formulier voor herroeping. In geval van herroeping zal Koper-Consument zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de 14 dagen na kennisgeving van het inroepen van het herroepingsrecht het Product terugsturen naar Wolvenberg in de originele verpakking waarin het verkochte Product werd geleverd. Koper-Consument draagt zelf de kosten voor dit terugsturen.
In het voorkomend geval, kan Koper-Consument aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het verkochte Product die het gevolg is van het behandelen van het verkochte Product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het verkocht Product vast te stellen.

10.3 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en de Producten in ontvangst te nemen, is Wolvenberg gerechtigd om de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van Koper. In dergelijk geval is Wolvenberg t.a.v. Koper-Onderneming gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen Koper-Onderneming bij uitvoering van de overeenkomst aan Wolvenberg zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Wolvenberg op volledige vergoeding van kosten en schade.

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

11.1 Deze Verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn aan het Belgische recht onderworpen met uitsluiting van het Weens Koopverdrag doch onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

11.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of beëindiging van deze Verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de vennootschapszetel van Wolvenberg of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de verweerder onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Sportful Custom / Wolvenberg n.v.
Mouterij 10A
2550 Kontich
België

+32 (0)3 458 71 71
kopman@wolvenberg.com